دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند:  محاسبه رتبه جدید کارکنان بر اساس امتیازات مکتسبه

  1. تکمیل فرم ارتقاء مرتبه  و ضمیمه نمودن مدارک لازم ( 2 روز )
  2. ارائه فرم و مدارک به اداره کارگزینی  ( 1 روز )
  3. بررسی سنوات و شرایط مورد نیاز برای ارتقا توسط کارگزینی ( 1 روز )
  4. طرح در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی و محاسبه امتیاز 
  5. درج در  صورتجلسه هیات اجرایی
  6. ارائه صورتجلسه به کارگزینی جهت صدور حکم مربوطه