دانشگاه ارومیه

1- ارسال نامه  از طریق مکاتبات اداری به حوزه های مختلف از طرف معاونت اداری و مالی جهت تکمیل فرم های ارزشیابی سالیانه  ذیل از ابتدای بهمن ماه:

3- ارزیابی توسط مسئول واحد تا تاریخ 15 اسفند هر سال و ارسال فرمهای تکمیل شده به مدیریت امور اداری

4- جمع آوری فرمها جهت امتیاز بندی و تهیه لیست برای هر واحد

5- ارسال به مدیریت امور اداری جهت تعیین امتیازات عملکردها

6- اخذ نتایج تا 20 فروردین توسط کارگزین مربوطه

7- صدور  احکام افزایش سالانه بر اساس نتایج ارزشیابی تا پایان فروردین ماه