دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: اطلاع رسانی برای کارکنان از حقوق و مزایا در ابتدای هر سال

1-  دریافت بخشنامه افزایش سالانه ضریب حقوقی از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری

2-  تصحیح و بروز رسانی اطلاعات مندرج در بسیستم  کارگزینی توسط مدیر سیستم ( 1 روز )

3-  صدور حکم کارگزینی توسط کارگزین و ارسال به رئیس جهت تایید از طریق سیستم کارگزینی ( 3 روز )

4-  کنترل احکام صادره توسط رئیس و امضا توسط معاونت اداری و مالی  در سیستم کارگزینی ( 2 روز )

5-   ثبت خودکار احکام و  رویت رونوشت  احکام در سیستم کارگزینی توسط دفتر طرح و برنامه ، امور مالی ، مستخدم و بایگانی

6-  مشاهده حکم صادره توسط مستخدم در وب سایت دانشگاه