دانشگاه ارومیه

1-  ارائه گواهی استعلاجی توسط مستخدم به امور اداری( 5 دقیقه )

الف - در صورتیکه گواهی  استعلاجی بیشتر از 3 روز نباشد:

2-  ارسال گواهی به اداره کارگزینی جهت ثبت در پرونده حضور و غیاب مستخدم( 5 دقیقه )

ب - در صورتیکه گواهی استعلاجی بیشتر از 3 روز باشد :

3-  ارسال نامه قطع حقوق توسط کارگزینی به امور مالی ( 30 دقیقه)

4-  ارسال گواهی استعلاجی به سازمان تامین اجنماعی ( 1 روز )

5-  دریافت فرم معرفی بکار از سازمان تامین اجتماعی ( 1 روز )

6-  تایید و تکمیل فرم توسط کارگزینی و حسابداری ( 30 دقیقه)

7-  امضا توسط مدیر امور اداری ( 5 دقیقه )

8-   مراجعه فرد به همراه نامه صادره به تامین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام استعلاجی