دانشگاه ارومیه

1- دریافت نامه از مسئول مربوطه مبنی بر محول شدن ماموریت ( 5 دقیقه)

2-ارائه نامه به مدیریت امور اداری واحد مربوطه جهت تایید ( 5 دقیقه )

3- ارجاع تقاضا به دبیرخانه  قسمت و یا اداره کارگزینی جهت صدور فرم ماموریت اداری ( 30 دقیقه)

4- تایید فرم مربوطه توسط رئیس قسمت و یا معاونت اداری و مالی ( 5 دقیقه )

5- ارجاع رونوشت به امور مالی – اطلاعات و مستخدم  توسط دبیرخانه با ثبت ماموریت اداری( 5 دقیقه )