دانشگاه ارومیه

1- تکمیل برکه در خواست مرخصی ساعتی توسط فرد  ( 5 دقیقه)

2-ارائه برگه مرخصی ساعتی به مسئول قسمت و یا واحد مربوطه ( 5 دقیقه )

3- تایید مسئول امور اداری

4- تحویل برگه به مسئول  اطلاعات به هنگام خروج از اداره

5- تحویل برگه ها  در پایان روز به اطلاعات ستاد مرکزی و کارگزینی ( 1 روز )

6- محاسبه مجموع مرخصی های ساعتی فرد در پایان هر ماه  حداکثر تا 16 ساعت

7- در صورتیکه محموع ساعات مرخصی از 8 ساعت کمتر باشد ، کسر ساعات مرخصی ساعتی از مجموع ساعات مجاز ماه بعد

8- در صورتیکه مجموع ساعات مرخصی از 8 ساعت بیشتر باشد ، کسر یک روز به ازای هر 8 ساعت از مرخصی های استحقاقی فرد