دانشگاه ارومیه

1- تقاضای استفاده از مرخصی توسط مستخدم از مسئول واحد مربوطه با تکمیل فرم مرخصی ( 5 دقیقه )

2- ارائه برگه مرخصی به امور اداری واحد مربوطه  در صورت موافقت  ( 5 دقیقه )

3-ارسال برگه ها توسط واحدهای مختلف به اطلاعات ستاد مرکزی جهت ثبت در سیستم ( 1 روز)

4- درج برگه ها در پرونده  مربوط به حضور و غیاب کارکنان ( 1 روز )

5- محاسبه مجموع روزهای مرخصی استحقاقی  حداکثر 30 روز کاری