دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : معرفی کارکنان به سازمانها و یا ارگانهای مختلف

1-      درخواست مستخدم ( 5 دقیقه)

2-      دستور مدیر و ارجاع به کارگزینی ( 5 دقیقه)

3-      تهیه پیشنویش نامه گواهی اشتغال بکار و ارجاع به رئیس اداره کارگزینی ( 10 دقیقه)

4-      تایید نامه توسط مدیر امور اداریو ارجاع الکترونیکی به دبیرخانه ( 5 دقیقه )

5-      ثبت نامه در دبیرخانه و ارائه به اراباب رجوع (5 دقیقه)