دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : بررسی امکان انتقال کارکنان به سایر نهادها، ادارات و یا ارگاانهای دولتی

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به دبیرخانه جهت ثبت نام در اتوماسیون اداری (5 دقیقه )

2- ارجاع درخواست به رئیس اداره کارگزینی (5 دقیقه)

3- بررسی توسط اداره کارگزینی (1 ساعت )

4- طرح تقاضای انتقال در جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی

5- ارسال نامه پاسخ توسط کارگزینی به فرد متقاضی

6- صدور حکم انتقال در صورت موافقت با انتقالی توسط کارگزینی