دانشگاه ارومیه

1- ارسال درخواست پاداش به همراه جداول و مستندات مربوطه به وزارت متبوع