دانشگاه ارومیه

1-  برآورد بودجه دانشگاهها بر اساس سرانه دانشجویی

2-  استخراج  آمار ثبتی دانشجویان از سامانه سما  پس از مشخص شدن دانشجویان ورودی جدید

2-  اصلاح طبق کدهای موسسه پژوهش ارسال به موسسه تا پایان مهرماه

3-  ارسال توسط موسسه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.