دانشگاه ارومیه

1- ارسال درخواست تغییر یا افزایش پستهای سازمانی به دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع

2- بررسی و اصلاح توسط دفتر بودجه وزارت براساس آیین نامه تشکیلات، جهت امضای ریاست دانشگاه

3- تصویب هیات امنا.