دانشگاه ارومیه

1- ارسال درخواست تغییر یا اصلاح نمودار جدید به همراه آمار و اطلاعات مربوطه جهت رده بندی و رتبه بندی دانشگاه به دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع

2- بررسی و اصلاح توسط دفتر بودجه وزارت جهت امضای ریاست دانشگاه

3- تصویب هیات امنا و امضای مقام عالی وزارت.