دانشگاه ارومیه

1-  اخذ تاییدیه از شورای گسترش آموزش عالی جهت ایجاد ردیف مستقل برای مراکز مربوطه

2- مکاتبه با معاونت اداری و مالی وزارت متبوع

3- ارسال درخواست ردیف مستقل از وزارت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.