دانشگاه ارومیه

1- مراجعه به سامانه تخصیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و دریافت تخصیص دستگاه مربوطه