دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرمهای لایحه بودجه

2-  تصویب بودجه

3-  مراجعه به سامانه لایحه و دریافت فایل ابلاغ بودجه دستگاه