دانشگاه ارومیه

1- ابلاغ بخشنامه بودجه  

2- تکمیل فرمهای لایحه بودجه در سامانه لایحه معاونت برنامه ریزی