دانشگاه ارومیه

کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

  • فرم ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانونها
  • فرم استعلام وضعیت آموزشی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانونها
  • فرم استعلام وضعیت انضباظی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانونها
  • فرم تایید انتخابات و معرفی شورای مرکزی کانونها