دانشگاه ارومیه

هیئت های مذهبی

  • فرم درخواست مجوز تأسیس هیأت
  • فرم استعلام آموزشی و انضباطی اعضاء هیأت
  • فرم معرفی اعضاء اصلی هیأت
  • فرم معرفی رییس و نائب رییس هیأت