دانشگاه ارومیه

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات