دانشگاه ارومیه

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

آیین نامه اعضای غیر هیات علمی  ( دانلود کنید )

 

آیین نامه اعضای هیات علمی  ( دانلود کنید )

 

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ( دانلود کنید )

 

آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ( دانلود کنید )

 

شرایط احراز رشته های شغلی اعضای غیر هیات علمی( دانلود کنید )