دانشگاه ارومیه

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی