دانشگاه ارومیه

تشکلهای دانشجویی

 • فرم درخواست مجوز تأسیس تشکل
 • فرم معرفی اعضاء و هیأت موسس تشکل
 • فرم استعلام آموزشی و انضباطی هیأت موسس و اعضاء تشکل
 • فرم پیشنهاد اساسنامه
 • فرم معرفی هیأت موسس جایگزین
 • فرم صدور مجوز انتخابات شورای مرکزی تشکل
 • فرم معرفی کاندیداهای شورای مرکزی تشکل
 • فرم تایید انتخابات و تایید هیأت موسس
 • فرم استعلام نتیجه مصاحبه هیأت موسس
 • فرم معرفی اعضاء شورای مرکزی تشکل
 • فرم معرفی دبیر شورای مرکزی تشکل