دانشگاه ارومیه

انجمن های علمی دانشجویی

  •  فرم معرفی برنامه به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی
  • فرم معرفی کاندیداهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی
  • فرم استعلام معدل کل اعضاء انجمن علمی دانشجویی
  • فرم استعلام انضباظی اعضاء انجمن علمی دانشجویی
  • فرم صدور مجوز انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجوییپ
  • فرم معرفی دبیر انجمن علمی دانشجویی