دانشگاه ارومیه

اداره پذیرش و ثبت نام

 

فرمهای مربوط به ثبت نام دانشجویان در پردیس دانشگاهی